سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منوچهر حیدرپور – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان
جهانشیر محمدزاده – فارغ التحصیل کارشناسی آبیاری و زهکشی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

به منظور طراحی شبکه های زهکشی زیرزمینی لازم است که ضریب هدایت هیدرولیکی خاک مشخص گردد . از جمله روشهای اندازه گیری ضریب هدایت هیدرولیکی خاک در حالت غیر اشباع روش چاهک معکوس و روش پمپاژ به داخل چاهک می باشند. برای مقایسه روش چاهک معکوس با روش پمپاژ به داخل چاهک، در منطق های به وسعت ١٥٠٠ هکتار در جنوب غربی اهواز ، در ١٥ نقطه چاهکهای جهت ت عیین ضریب هدایت هیدرولیکی حفر شده است . در هر چاهک ابتدا آزمایش چاهک معکوس برای سه بار متوالی و سپس آزمایش پمپاژ به داخل چاهک انجام شده است . مقایسه نتایج به دست آمده از دو روش فوق نشان داد که روش چاهک معکوس به طور متوسط ضریب هدایت هیدرولیکی را ٥٦ درصد بیشتر از روش پمپاژ به داخل چاهک برآورد می کند. علاوه بر این بهترین رابطه بین ضریب هدایت هیدرولیکی بدست آمده از هر دو روش، یک رابطه خطی با ضریب همبستگی ۰/۷۲ می باشد.