سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فخرالدین دانش آشتیانی –
سیاوش دروش –

چکیده:

تلاش محققان در سالهای اخیر در راستای حصول اطمینان از عملکرد ساختمانهای مقاوم در برابر زلزله باعث ارائهو بکارگیری روش نوین و مطمئنی تحت عنوان طراحی براساس عملکرد یاPerformance Based Designشده که با جایگزینی این شیوة طراحی بجای طراحی براساس نیرو، رفتار سازه ها در مقابل زلزله بهبود چشمگیری پیدا کرده و میتوان اطمینان بیشتری نسبت به عملکرد آیین نامه های جدید داشت. اما از سوی دیگر مسئله ای تحت عنوان ارزیابی عملکرد ساختمان های طر احی شده براساس شیوة قدیمی یا همان طراحی براساس نیرو مطرح می شود که با توجه به اینکه تقریباً همة ساختمانهای موجود در کشور ما به نوعی شامل این دسته می شوند، این موضوع حائز اهمیت بوده و نیاز به تحقیق با روندی هدایت شده، آشکار می باشد. بر همین اساس در این تحقیق دو ساختمان بتنی به ارتفاع های ۱۲ و ۲۳ طبقه و با سیستم های قاب خمشی و دیوار برشی که هر سه براساس استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش دوم طرح شده بودند، انتخاب شده و پس از کنترل طراحی، به ارزیابی عملکرد لرزه ای آنها پرداخته شده است . به لحاظ واقع گرایانه بودن و همچنین ب کار گرفته شدن ضوابط خاص آیین نامة طراحی درخصوص مدل های مورد بررسی، ساختمانهای مورد نظر از بین ساختمانهای در حال ساخت انتخاب شد ه اند.ارزیابی عملکرد لرزه ای ساختمانها با بکارگیری تحلیل دینامیکی غیر خطی، براساس دستور العمل های ۳۵۶ FEMA و FEMA273 و با دو هدف بهسازی مبناء و مطلوب صورت گرفته است . همچنین نرم افزار بکارگرفته شده برای ، انجام تحلیلهای غیرخطی و ارزیابی ساختمانها، نرم افزارRam Perform 1.14 می باشد. نهایتاً پس از تحلیل به ارزیابی معیار پذیرش ایمنی جانی در سطح خطر ۱ و معیار پذیرش آستانة فروریزش در سطح خطر ۲، پرداخته و با توجه به نتایج بدست آمده، چگونگی عملکرد ضوابط آیین نامة طراحی درخصوص این ساختمانها، از دیدگاه دستورالعمل بهسازی، مورد بررسی قرار می گیرد.