سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجمدنبی ا…دادی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه تهران
پیمان بدیعی – استادیار گروه عمران دانشگاه تهران

چکیده:

تطابق مدل طیفی JONSWAP که بیانگر طیف انرژی حاصل از باد در آب عمیق می باشد با طیفهای حاصل از باد در خلیج فارس در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. طیفهای موج خلیج فارس با اجرای مدل عددی OSW از نرم افزار MIKE21 که یک مدل موج نسل دوم می باشد، به دست آمد اند در این مقایسهتاثیر تاثیر عواملی مانند عمق، انکسار و درجه رشد ( به شکل پارامتر طول بادگیر بدون بعد gX /U 2) در شکله طیفها در نظر گرفته شده و صحت آن از طریق اجرا برای حالتهای خاصی که بیانگر اثر مورد نظر باشد، کنترل شده و در نهایت برای بعضی شرایط خاص، پارامتر γمناسب جهت تطابق با طیف JONSWAP توصیه شده است.