سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش سراسری طب اورژانس

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین سعیدی – عضوء هیئت علمی و فلوشیپ طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده:

هدف:
تعیین ارزش تشخیصی طیف سنجی لیزر نزدیک به مادون قرمز (NIRS) در مقایسه با سیتی اسکن جمجمه در تشخیص هماتوم های
روش ها:
کلیه مصدومین ضربه سر که در بهمن ماه ۱۳۸۳ به بخش اورژانس بیمارستانی حضرت رسول اکرم (ص) تهران مراجعه نموده و اندیکاسیون انجام سیتی اسکن مغز را داشتند تحت بررسی NIRS قرار گرفتند. چنانچه اختلاف نور برگشتی در دو نیمه جمجه (AOD) بیشتر از ۴۵% بود. نتیجه بررسی از نظر هماتوم مثبت قلمداد می شد.
نتایج:
در مجموع ۴۸ نفر وارد شدند که از این بین ۵۴ بیمار (۵/۳۶%) خونریزی داخل جمجمه با سیتی اسکن تایید شد. ۷۳ بیمار که خونریزی داخل جمجه ای بر اساس سی تی اسکن رد شده بود تست NIRS منفی واقع و در ۲۱ بیمار مثبت کاذب بود. از ۵۴ نفر تایید نگردید (منفی کاذب) . به این ترتیب حساسیت این تست ۹/۸۸% و ویژگی آن ۱/۷۷% تعیین گردید.
نتیجه گیری:
حساسیت NIRSدر این مطالعه نسبت به سایر مطالعات کمتر محاسبه گردید. اگر چه این تست به جهت صرفهجویی در زمان نسبت به سیتی اسکن مزیت آشکاری دارد بکارگیری قابل اعتماد آن در بخش های اورژانس و نیز اورژانس بیمارستانی نیازمند تلاش بیشتر برای بهبود دقت نتایج حاصل و نیز ارزش اخباری تست میباشد.