سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمد علی خودشناس – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
منوچهر مفتون – استاد بخش خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

قابلیت استفاده پتاسیم در خاک های شالیزار، توسط عصاره گیرهای شیمیایی مختلفی برآورد می شود . مقادیر پتاسیم استخراج شده به خصوصیات خاک و توانایی عصاره گیر بستگی دارد ۴) و (۵
عصاره گیرها معمولا با توجه به نوع ترکیبات شیمایی بکار رفته از یک یا چند شکل پتاسیم عصاره گیری می نمایند . محلول های نمکی و اسیدهای آلی و معدنی از مهمترین ترکیبات مورد استفاده عصاره گیرها می باشند . یکی از مناسب ترین عصاره گیرها آمونیوم استات ۱ مولار خنثی می باشد . در این روش به علت سهولت در اندازه گیری پتاسیم و نیز داشتن همبستگی بالا با پاسخ های گیاهی، در دامنه وسیعی از خاکها با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی متفاوت، می تواند پاسخ گیاهان از جمله برنج را به کار برد پتاسیم پیش بینی نماید ).۱) نات و پور کاستا (۴) از هشت عصاره گیر
درخاک های غرقابی هند با واکنش اسیدی و ماده آلی پائین استفاده کردند و ملاحظه نمودند که توانایی عصاره گیرها در استخراج پتاسیم به ترتیب زیر کاهش یافته است .
> آمونیوم استات یک نرمال > سولفوریک اسید ۱/۳۸ نرمال > کلریدریک اسید ۰/۵ نرمال > نیتریک اسید ۱ نرمال آب مقطر > کلسیم کلرید ۰/۰۱ مولار > مورگان > کلسیم کلرید ۰/۰۲۵ مولار
همبستگی مقادیر پتاسیم استخراج شده توسط روشهای مختلف با خصوصیات خاک نظیر ظرفیت تبادل کاتیونی، رس، ماده آلی، سیلیت و آهک گزارش شده است . ورما و همکاران (۶) در خاکهای
غرقابی هند نشان دادند که توانایی عصاره گیرهای مورد ارزیابی آنان جهت استخراج پتاسیم، به ترتیب زیر کاهش یافته است :
> کلریدریک اسید ۰/۷۵ نرمال > سولفوریک اسید ۱/۳۸ نرمال > نیتریک اسید ۱ نرمال > نیتریک اسید ۱/۵ نرمال مورگان مورگان > کلریدریک اسید ۱/۵ نرمال با عنایت به اهمیت اقتصادی برنج و کمبود اطلاعات در این زمینه، این مطالعه باهدف مقایسه توانایی عصاره گیرهای مختلف و ارتباط آنها با یکدیگر و تاثیر خصوصیات خاک روی مقادیر پتاسیم عصاره گیری شده با این روش ها در خاکهای شالیزار استان فارس صورت گرفت.