سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین امانی – کارشناس ارشد دانشگاه علم و صنعت
خدایار جوانی – کارشناس ارشد دانشگاه علم و صنعت
محمد صادقی راد – دانشجوی دکتری دانشکده فنی دانشگاه تهران
محمدعلی شرکت معصوم – دانشیار دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

سیستمهای فتوولتائیک منابع قدرت غیر خطـی هسـتند کـه توان خروجی آنها به شدت تحت تاثیر دو عامل تابش و دمای محیط می باشد . یکی از معایب این سیستمها بازده بسیار پـایین آنها می باشد , چرا که سلولهای خورشیدی به نـدرت در نقطـه حداکثر توان کار می کنند . در این مقاله دو روش شبکه عصبی MLP و RBF بـرای شبیه سازی سلول خورشیدی استفاده شده است . پس از پیاده سازی دو روش شبکه عصبی فـوق , داده هـای اندازه گیری به دست آمده از یک سلول واقعی ساخت شرکت فیبر نوری ایران به شبکه اعمال و نتایج مدل سازی ارائه شـده و سپس نتایج بدست آمده مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتـه است .