سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی کیانی پویا – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده:

به منظور مقایسه عملکرد ارقام تجارتی چغندرقند (Beta vulgaris L.) در حوضه پایین دست کرخه، آزمایشی در قالب طرح کرت های خرد شده در چهار تکرار در سال ۱۳۸۵ در منطقه حمیدیه استان خوزستان انجام شد. کرت اصلی شامل سه تاریخ کاشت ۱۶ شهریور، ۹ مهر و ۶ آبان بود. هر کرت فرعی شامل پنج رقم رسول، شیرین، Monatunno ،BR1 و رقم هیبرید MSTC2*P.29-7233 بود. برداشت همه کر ت ها در ۱۷ اردیبهشت سال ۱۳۸۶ انجام شد . نتایج حاصل نشان داد تاریخ کاشت اثر معنی داری روی عملکرد ریشه ارقام داشت و تاریخ کاشت دوم با میانگین ۵ کیلوگرم در متر مربع بالاترین عملکرد ریشه را داشت. ارقام نیز از نظر عملکرد اختلاف معنی داری داشتند به طوری که رقم Monatunno با عملکرد ریشه ۴/۹۳ و رقم MSTC2 با عملکرد ۳/۵۴ کیلوگرم در متر مربع (در میانگین سه تاریخ کاشت )، به ترتیب بیشترین و کمترین عملکرد را داشتند . ارقام از نظر مقدار قند ناخالص و خالص، درصد قند، درصد قند سفید، ضریب استحصال و ناخالصی های سدیم، پتاسیم و نیتروژن مضره نیز اختلاف معنی داری با هم نشان دادند.