سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ابوالفضل رنجبر – استادیار گروه منابع طبیعی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

در کشور ما تولید بادام و فندوق به لحاظ اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردارند. گیاه فندوق (Corylus avellana)معمولا در مناطقی رشد می کندکه بارندگی بتواند نیازهای آبی آن را برآورده نموده و یا در مواقع کمبود بارندگی بتوان نیازی آبی آن را ازمنابع آبی مانند آب قنات یا آلهای زری زمینی مرتفع کرد. آنچه که مسلم است احتیاجات آبی دو گونه با هم متفاوت است و بنظر می رسد در بادام (Prunus dulcis) توقع آبی کمتر از فندوق است علی رغم نکته مذکور ملاحظه می گردد در برخی از کشورها و بویژه در بخشهای مرکزی ایران کشت هر دو گونه تام است. به عبارت دیگر در کشاورزی سنتی نیاز آبی هر دو گونه در یک سطح در نظر گرفته می شود. در این مطالعه به منظور بررسی نحوه مدیریت کمبود آب درکشت توام دو گونه اثر کمبود آب روی پتانسیل برگ و =ارامترهای تبادل گازی درگیاه بادام مورد ارزیابی و با گیاه فندوق مقایسه گردید. در این بررسی هر دو گونه در کنار هم کشت و تحت تاثیر سه رژیم آبی (صد درصد شصت درصد وسی درصد ظرفیت مزرعه) قرار گرفتند. تحت شرایط آبیاری کامل (۱۰۰% ظرفیت مزرعه) میزا خالص تثبیت گاز (A) Co2 در نهالهای بادام بیشتر از نهالهای فندوق بود (۱۶٫۲??mol Co2.m-52.s-1) برای بادام و ۱۲٫۳?? mol Co2.m-2.s-1 برای فندوق) از طرف دیگر ملاحظه گردید کاهش مقدار فتوسنتز خالص ناشی از کاهش پتانسیل آبی برگ در نهالهای فندوق بیشتر از بادام است. فعالیت تبادل گازی در طول روز درنهالهای قندوف نوسان بیشتری نسبت به بادام داشت. درحالیکه این پارامتر در نهالهای بادام از یکنواحتی بیشتر برخوردار بد بویژه در تیمار آبی ظرفیت مزرعه. همچنین در نهالهایی فندوق میزان فتوسنتز ازحساسیت بیشتر در ارتباط با تغییر هدایت روزنه ای (gs) نسبت به بادام برخوردار بود بویژه وقتی که هدایت روزنه ای در طول روز به حداقل خود می رسد . در هر دو گونه پتانسیل آبی برگ (؟؟) تحت تاثیر رژیمهای آبی قرار گرفت . در کل می توان نتیجه گرفت که مدیریت تنظیم آبی در هنگام کمبود آب در فندوق مشکل تر از بادام است و کشت توام پیشنهاد نمی گردد.