سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فهیمه شایان – دانشجوی کارشناسی تولید وبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
سعید دوازده امامی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

به طور کلی گیاهانی که امکان کشت آنها در چند فصل وجود دارد ، در برنامه ریزی تولید انبوه محصولات کشاورزی جایگاه ویژه ای دارند . سهولت تعیین تناوب زراعی و گریز از مواجهه با تنش های مختلف از جمله این مزیت ها است . به منظور مقایسه کشت بهاره و تابستانه گیاه دارویی زنیان از نظر عملکرد بیولوژ یکی و عملکرد کمی اسانس ، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار در سال ۸۶ در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان انجام شد و طی آن دو تاریخ کشت بهار و تابستان مورد مقایسه قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست امده از تجزیه آماری داده ها از نظر میزان اسانس بذر و اندام رویشی در واحد سطح بین دو فصل کشت بهاره و تابستانه اختلاف معنی داری وجود نداشت و میزان اسانس حاصل از ۱۰۰ گرم ماده خشک اندام رویشی در کشت بهاره و تابستانه هر دو ۰/۳ سی سی و میزان اسانس در ۱۰۰ گرم ماده خشک بذر در کشت بهاره ۴/۱ سی سی و در کشت تابستانه ۳/۹ سی سی بود. از لحاظ عملکرد بیولوژیکی تر و خشک در واحد سطح اختلاف معنی داری مشاهده شد و مقادیر به دست آمده برای این صفات در کشت بهاره به ترتیب ۴/۶ و ۱/۲ کیلوگرم در متر مربع و برای کشت تابستانه ۴ و ۰/۹ کیلوگرم در متر مربع بود . ضریب تبدیل ماده تر به خشک در کشت بهاره ۲۰/۵ درصد و در کشت تابستانه ۲۹/۵ درصد به دست آمد. کشت بهاره و کشت تابستانه زنیان هر دو موفقیت آمیز بود.