سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امین سلاحورزیان – کارشناس ارشد زراعت
مسعود رفیعی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

چکیده:

آزمایش در یکی از زمین های زراعی واقع در باغ کشاورزی شهرستان خرم آباد در سال زراعی ۸۵-۱۳۸۴ در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با هدف بررسی سازگاری و مقایسه عملکرد ۱۴ توده مختلف گاودانه، که به صورت توده های محلی از ۱۴ نقطه مختلف استان جمع آوری شده بودند، تحت شرایط دیم منطقه به اجرا در آمد. بر طبق نتایج آزمایش مشخص گردید که از نظر عملکرد ماده تر اندام هوایی، عملکرد ماده خشک و مقدار نور جذب شده اختلاف معنی دار در سطح یک درصد، ازنظر درصد برگ اختلاف معنی دار در سطح ۵ درصد و در مورد درصد ماده خشک اختلاف معن ی داری بین توده ها وجود نداشت . نتایج مقایسه میانگین توده هانشان داد که در رابطه با عملکرد ماده تراندام هوایی توده شماره ۲ با میانگین ۷۷۶۲ و توده شماره ۶ با میانگین ۲۵۰۰ کیلوگرم در هکتاربه ترتیب کمترین و بیشترین مقادیر را دارا بودند . در رابطه با عملکرد ماده خشک توده شماره ۲ با میانگین ۱۷۷۲ کیلوگرم در هکتار بیشترین و توده شماره ۶ با ۶۱۷/۷ کیلوگرم در هکتار کمترین میانگین را دارا بودند . از نظر مقدار نور جذب شده توده شماره ۲ با ۸۵/۶۳ درصد بالاترین و توده شماره ۷ با ۸۰/۰۲ درصد پائین ترین مقادیر نور جذب شده را داشتند . در مورد درصد برگ بیشترین مقدار مربوط به توده شماره ۲ با ۵۰/۳۷ درصد و کمترین مقدار مربوط به توده شماره ۷ با میانگین ۱۷/۷۹ درصد بود.