سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن علی مندگاری – شرکت مشانیر بهسازی نوسازی انرژی (مبنا)
علی خواجه مبارکه – شرکت مشانیر بهسازی نوسازی انرژی (مبنا)

چکیده:

کشور ایران دارای ذخایر عظیم گاز است و برای انتقال پیوسته گ از از مبادی تولید به مراکز مصرف ، از خط لوله استفاده می شود . خطوط سراسری اول، دوم، سوم و مقـداری از خـط لولـه چهـارم، در راستای این هدف اجرا و مورد بهره برداری قرار گرفته اند و سای ر خطوط سراسری نیـز در مراحـل اجراء، طراحی و بررسی قرار دارند . در خط لوله به علت وجود تلفات اصطکاکی ، از فشار گاز کاسته می گـردد و بـرای جبـران تلفـات فشار از کمپرسور جهت متراکم کردن گاز استفاده می شود، بههمـین دلیـل در فواصـل مشـخص از خطوط لوله اصلی ( حدود ۲۰۰ km ـ ) ۱۰۰ چندین کمپرسور برای متراکم کردن گـاز بـه کـار گرفتـه میشود که مجموعه کمپرسور ها به همراه سایر تجهیزات به عنوان ایستگاه تقویت فشار گاز شناخته میشوند . در ایستگاه های تقویت فشار گاز ، توربین گازی به عن وان محرک کمپرسورها مورد استفاده واقع می گردد که دلایل عمده این انتخاب عبارتند از :
ـ انعطاف پذیری عملکرد توربین گاز ( تغییر دور و تغییر دبی )
ـ اقتصادی بودن استفاده از گاز طبیعی به عنوان سوخت نسبت به الکتریسیته
ـ دسترسی به گاز در ایستگاههای تقویت فشار گاز
ـ توان بالای مورد نیاز کمپرسورهای گاز
با توجه به شرایط مختلف کمپرسورها و همچنین باتوجه به تأخر و تقدم زمانی در بهـره بـرداری از خطوط اصلی انتقال گاز و ایسـتگاه هـای تقویـت فشـار، از تـوربین هـای مختلفـی بـرای گردانـدن
کمپرسورهای گاز استفاده می شود . در راستای پروژه ممیزی انرژی ایستگاه های تقویت فشـار گـاز ، توربین های فوق، توسط شرکت مشاوران بهسازی، نوسازی انرژی ( مبنـا ) مـورد انـدازگیری، شـبیه سازی و بررسی قرار گرفتهاند که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهند گرفت .