سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرداد محلوجی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
حمیدرضا نیکخواه – عضو هیات علمی بخش غلات موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر
سیدعلی طباطبایی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد
محمدحسین صابری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بیرجند

چکیده:

یکی از راه حل های عملی برای کاهش اثرات تنش شوری استفاده از ارقام متحمل بهشوری است. این آزمایش شامل ۱۸ لاینو رقم متحمل به شوری که همراه دو شاهد (شماره ۴ آنفارم جو متحمل به شوری و M-80-9) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار در سال زراعی ۸۵-۱۳۸۴ در سه ایستگاه تحقیقاتی اصفهان،بیرجند ویزد به مورد اجرا گذارده شد. ابعاد کاشت ثابت بوده و مساحت کاشت هر کرت(۴/۸- ۱/۲ ضربدر ۴) متر مربع است تهیه زمین با توجه به ملیات خاص جهت اراضی شور توصیه گردید. میزان بذر مصرفی بر اساس تراکم ۴۵۰ دانه در متر مربع منظور شد. هدایت الکتریکی آب مصرف در سه ایستگاه تحقیقاتی اصفهان، بیرجند و یزد به ترتیب ۱۲۰۰۰، ۱۰۰۰۰ و ۱۱۰۰۰ میکروموس بر سانتی مترهدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک پس از برداشت در سه ایستگاه تحقیقاتی اصفهان، بیرجند ویزد به ترتیب ۱۳، ۱۲ و ۱۲ دسی زیمنس بر متر بود. از صفات: تاریخ کاشت ، ۹۰ درضد ظهور سنبله و رسیدگی فیزیولوژیکی، ارتفاع بوته، تعداد سنبه در واحد سطح، وضعیت آفات و بیماریها یادداشت برداری بعمل آمده و پس از رسیدگی ، عملکرد دانه هر رقم در هر مزرعه تعیین و وزن هزار دانه انها اندازه گیری شد. نتایج تجزیه واریانسمرکب عملکرد دانه ارقام نشان داد که مناطق واثر متقابل رقم در منطقه در سطح احتمال یک درصد اثرات معنیداری می باشند. بنابراین پیشنهاد میگردد که برای هر منطقه سازگاری خصوصی لاینها مورد توجه قرار گیرد. درمنطقه رودشت اصفهان، یزد و بیرجند به ترتیب لاین ۷ (ICB119146) ، ۱۹ (۷۳-M4-56) و ۱۸ Zarjow/3/Deir Alla 106/D1 71/3/Starain205L بیشترین عملکرد را داشتند.