سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رسول یزدانی کچویی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
اکبر قندی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
عبدالحمید رضایی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
داوود افیونی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

چکیده:

با توجه به محدودیت منابع آب و خاک مناسب برای تولیدات کشاورزی، افزایش تو لیدگندم در ایران عمدتا از ط ریق افز ایش راندمان تو لی د در واحد سطح میسر است و دستیابی به ارقام با پتانسیل بالا و کیفیت مطلوب از جمله موثرترین راهکارهای افزایش تولید در واحد سطح می باشد . به منظور ارزیابی ارقام و لاین های پیشرفته گندم نان این بررسی طی دو سال زراعی ۸۵-۱۳۸۴ و ۸۶-۱۳۸۵ در قالب آزمایشات ERWYT در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کبوترآباد اصفهان اجرا و در آن ۱۸ لاین پیشرفته و ۲ رقم گندم (شاهد) با استفاده از طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار مقایسه گردید. صفات مورد مطالعه شامل تاریخ های سنبله دهی و رسیدگی، ارتفاع بوته و عملکرد دانه بود. عملکرد دانه در هر سال تجزیه واریانس ساده و در پایان سال دوم تجزیه واریانس مرکب شد . تجزیه واریانس ساده عملکرد دانه در سال اول، تفاوت معنی دار بین ژنوتیپ های مورد بررسی (۰/۰۵>=P) و در سا ل دوم عدم تفاوت بین آنها را نشان داد. اگر چه تجزیه واریانس مرکب دو ساله عملکرد دانه نیز تفاوت معنی داری بین ژنوتیپهای مورد بررسی را نشان نداد، اما بر اساس میانگین دو ساله، دو لاین ۱۷ (M-84-18) و ۱۸ (M-84-17) به ترتیب با عملکرد دانه معادل ۱۰/۳۹۶ و ۱۰/۳۳۳ تن د ر هکتار بالاترین عملکرد دانه را تولید نمودند. میانگین دو ساله عملکرد دانه برای دو شاهد پیشتاز و M-79-7 به ترتیب ۹/۹۰۳ و ۹/۹۱۸ تن در هکتار به دست آمد . بدین ترتیب، لاین های شماره ۱۷ و ۱۸ به عنوان لاین های برتر آزمایش انتخاب گردید تا در طرح های تحقیقی- تطبیقی و تحقیقی- ترویجی مورد بررسی بیشتر قرار گیرد. با این حال، با توجه به اینکه این آزمایش در سایر ایستگاه های منطقه معتدل نیز اجرا گردیده است، انتخاب قطعی لاین های برتر بایستی با در نظر گرفتن نتایج سایر ایستگاه ها انجام گیرد.