سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ماندانا معمارزاهدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
جعفر اصغری – هیات علمی دانشگاه گیلان
ایرج امینی – دانشگاه مازندران
محمد حسین برزگرخو – محقق مرکز تحقیقات توتون و هیات علمی دانشگاه مازندران

چکیده:

وجود علف های هرز می تواند کمیت و کیفیت عملکرد برگ توتون را به شدت تحت تاثیر قرار دهد . برای بررسی میزان این تاثیر، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۴ در مؤسسه تحقیقات توتون با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی با ۱۲ تیمار و ۳ تکرار اجراء شد . تیمارها شامل دو سری کنترل و تداخل علف های هرز تا مراحل ۱۰، ۳۰، ۵۰، ۷۰، ۸۵ روز پس از نشاءکاری و تیمار های کنترل و تداخل تمام فصل (شاهد ) بود. در سری اول علف های هرز تا زمان های مذکور وجین شدند و در سری دوم به علف های هرز اجازه حضور تا این زمان ها داده شد . عملکرد وزن خشک برگ بر حسب درصد از شاهد بدون رقابت تعیین شد. داده های تیمار های رقابت و کنترل به ترتیب در توابع لجستیک و گامپرتز برازش داده شد . دوره بحرانی کنترل علف های هرز با احتساب حداکثر ۱۰ درصد کاهش مجاز عمل کرد در بین روزهای ۲۷ و ۵۰ و با در نظر گرفتن ۵ درصد کاهش مجاز عمل کرد بین روزهای ۲۳/۶ تا ۵۹ پس از نشاءکاری به دست آمد. بنابر این با اعمال مدیریت صحیح کنترل علف های هرز در این زمان می توان بهترین نتایج را به دست آورد . علف های هرز عمده در این تحقیق اویارسلام، پنجه مرغی، دم روباهی و تاج خروس بودند.