سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید محمد رضا موسوی – گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران- واحد بهشهر
محمود اسدپور – گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران- واحد بهشهر، بهش
رضا خلیلی – گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران- واحد بهشهر، بهش

چکیده:

با توجه به پیشرفت اقدامات ضدعملیاتی مادون قرمز، طراحی رو ش های مقابله با جمین گ های مادون قرمز از اهمیت بسیار زیادی برخواست. جمینگ ها اجسامی با دمای بالا می باشند که دارای علامت مشخص ه ای شبیه به هواپیما ب وده، اما دارای انرژی تشعشعیر IR بزرگتر از هدف هستند. این اهداف کاذب باعث م ی گردند تا سرجستجوگر ، جمینگ را به جای هدف دنبال نماید. با توجه به سادگی و ارزان بودن ساخت جمینگ، استفاده از این اهداف کاذب امروزه بیشترین کاربرد را در هواپیماها و هلیکوپترها جهت مقا بله با جستجوگر های مادون قرمز دارن د . در این مقاله ابتدا چگونگی طراحی و پیاده سازی دو روش ضدجمینگ در جستجوگرها با استفاده از سیستم فازی و شبکه عصبی بیان می شود . سپس عملکرد هر یک از روش های پیشنهادی با تعریف سناریوهای مناسب مورد ارزیابی قرار می گیرد . نتایج ح اصله از آزمون های مختلف انجام شده نشان می دهند که الگوریتم ضدجمینگ مبتنی بر سیستم فازی از کارآیی بالاتری برخوردار است.