سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آرش حسنی شبستری – کارشناس ارشد از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آیدین مسنن شمس – استادیار دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سید احمد تهامی – استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده:

در این مقاله عملکرد چند اینسترومنت ستون فقرات شامل اینسترومنت زیلکه، هرینگتون، و کوترل دابوسه که در درمان و تثبیت مهره های ناحیه کمری مورد استفاده قرار می گیرند، مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی این اینسترومنت ها ابتدا با استفاده عکسهای سی تی اسکن تهیه شده از یک بیمار ناحیه کمری، مدلی سه بعدی از سه مهره تحتانی این ناحیه تهیه شده و سپس سه نوع از اینسترومنت های مشهور جراحی بر روی آن نصب شد و مدلها تحت بارگذاری های سه گانه فشار عمودی، فلکسیون، و اکستانسیون، مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از اعمال بارگذاری و اجرای مدلها، نمودارهایی برای مقایسه رفتار این سه مهره، تحت بارگذاری های مذکور بر حسب تغییر مکان خالص و دوران مهره ها ارایه شده است و همچنین نمودارهایی جهت مقایسه عملکرد اینسترومنت ها، تحت هر کدام از انواع بارگذاری ها ترسیم شده است که عملکرد آنها را تحت شرایط مختلف نشان می دهد. در قسمت آخر، با استفاده از جوابهای به دست آمده مدل جدیدی از ترکیب اجزا سیستم کوترل دابوسه با هوک هرینگتون و اعمال نیروهای کشش اولیه در ستون فقرات ساخته شده و تحت بارگذاری سه گانه قرار گرفت که نتایج به دست آمده مجموعا از نتایج همه اینسترومنت های مورد بررسی بهتر بود.