سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن علی ماندگاری – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی مهندسی – بخش مهندسی شیمی ایران
حسن پهلوانزاده – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی مهندسی – بخش مهندسی شیمی ایران
مهرداد منطقیان – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی مهندسی – بخش مهندسی شیمی ایران

چکیده:

در روشهای م تعارف سرمایش، بار محسوس ( کاهش دمـا ) و بار نهان ( کاهش رطوبـت ) هـر دو بوسـیله سیسـتم سـرمایش انجام می گیرد، اما بـا اسـتفاده از دسـیکنت، انجـام دو فرآینـد سرمایش و رطوبت زدایی به طور مجزا امکان پذیر می باشد . در این تحقیق، عملکرد سیستم سرمایش دسیکنتی در شرایط آبو هوایی گرم مرطوب، با ثابت بودن رطوبت مطلق، در دماهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است . درآب و هواهـای مـورد آزمـایش، دمـا و رطوبـت نسـبی نقــاط مختلف سیستم و انرژی های ورودی به سیسـتم انـدازه گیـری شده و بـا اسـتفاده از روابـط ارایـه شـده در مراجـ ع ضـریب عملکرد کلی، ضـریب عملکـرد حرارتـی و ضـریب عملکـرد الکتریکی سیستم محاسبه شده اند . سیستم سرمایش تراکم بخار به عنوان حالت مرجع استفاده شـده و در شـرایطی مشـابه بـا سیستم سرمایش دسیکنتی آزمایش گردیده است . نتـایج نشـان میدهند که ضریب عملکرد کلـی سیسـتم سـرمایش معمـولی ( تراکم بخار ) به میزان %۲۸ از سیستم سرمایش دسیکنتی بهتـر است درحالیکه ضریب عملکرد الکتریکـی سیسـتم سـرمایش دسیکنتی در بهترین حالـت ( دمـای (۳۶/۵ °C بـه میـزان %۴۹ بهتر از سرمایش تراکم بخـار مـی باشـد و در کـل بـازه مـورد
آزمایش میزان %۲۰ بهبود ضریب عملکـرد الکتریکـی بدسـت آمده است که نشان دهنـد کـاهش مصـرف انـرژی الکتریکـی سیستم سرمایش دسیکتی در شرایط آب و هوای گرم مرطوب نسبت به سرمایش تراکم بخار است