سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رحیم پیرمحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه آب دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
منوچهر حیدرپور – استادیار گروه آب دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

به دلیل اهمیت و پیچیدگی پدیده آب شستگی موضعی پایه پل هنوز تحقیقات زیادی در این زمینه انجام می گیرد و اکثر تحقیقات انجام شده به منظور ارائه روش هایی برای کنترل و کاهش آب شستگی موضعی می باشد. یکی از این روش های ارائه شده برای کنترل آب شستگی استفاده از طوق می باشد. در مورد استفاده از طول در تک پایه ها جهت کاهش آب شستگی موضعی در سالهای اخیر کارهای زیادی انجام شده است. در تحقیق حاضر از طوقی به قطر سه برابر قطر پایه به منظور کاهش آب شستگی موضی درگروه پایه های استوانه ای دو و سه تایی در جهت جریان استفاده شده و عملکرد طوق در این دوحالت مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که هر در دو گروه پایهدو و سه تایی، وجود طوق عمق آب شستگی را کاهش می دهد و تاثیر طوق در کاهش عمق آب شستگی در پایه های عقبی نسبت به پایه های جلویی بیشتر است. همچنین بر اساس نتاج آزمایشات، کاهش عمق آب شستگی در پایه اول در گروه پایه های سه تایی بیشتر از گروه پایه های دوتایی است. در پایه دوم نیز کاهش عمق آب شستگی در گروه پایه های سه تایی دارای طوق بیشتر از گروه پایه های دوتایی دارای طوق می باشد.