سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اکبر قندی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان
داود افیونی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان
مهرداد محلوجی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان
مهدی علی درچه ای – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

چکیده:

گندم دوروم به لحاظ داشتن خصوصیات ویژه در صنایع ماکارونی سازی، دارای ارزش و اهمیت زیادی می باشد . دسترسی به ارقام و لاین های امید بخش گندم دوروم بهترین روش جهت افزایش عملکرد این محصول است. به همین منظور آزمایشی طی دو سال زراعی ۸۵-۸۴ و ۸۶-۸۵ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کبوترآباد اصفهان با شرکت ۱۸ لاین پیشرفته گندم دوروم به همراه رقم گندم دوروم آریا (شاهد) و رقم گندم نان سپاهان در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار اجرا گردید. در این تحقیق صفات ارقام و لاین های مختلف از جمله ارتفاع بوته و تاریخ های خوشه دهی و رسیدگی دانه، مفاومت در برابر آفات و بیماری ها و سایر صفات زراعی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت عملکرد دانه آنها در هر سال مورد تجزیه واریانس ساده و در پایان سا ل دوم مورد تجزیه واریانس مرکب قرار گرفت . نتایج تجزیه واریانس ساده بر روی عملکرد دانه در سال اول اختلاف معنی دار بین تیمارها با شاهد و بین تکرارها را نشان نداد . اما نتایج تجزیه واریانس ساده بر روی عملکرد دانه در سال دوم اختلاف معنی دار در سطح ۰/۰۵ بین تکرارها را نشان داد ولی اختلاف بین تیمارها با شاهد معنی دار نشد . بر اساس نتایج تجزیه واریانس مرکب بر روی عملکرد دانه اختلاف معنی دار بین تیمارها، بین سال ها و اثر متقابل آن دو مشاهده نشد. بیشترین عملکرد دانه را در طول ۲ سال اجرای طرح لاین شماره D-84-3 با عملکرد ۹/۷۵۱ تن در هکتار تولید نمود.