سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا غیاثی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران محیط زیست، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهرا
عباس قاهری – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
محسن سعیدی – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
حامد مازندرانی زاده – دانشجوی دکتری آب دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده:

امروزه با روند رشد و گسترش استفاده از منابع آب زیرزمینی، حفظ، نگهداری و استفاده صحیح از این منابع بیش از پیش اهمیت یافته است . مدیریت کمی منابع آبهای زیر زمینی در وهله اول نیازمند به شناخت خصوصیات فیزیکی سفره با استفاده از مدل های هیدرولیکی و سپس پیش بینی تغییرات سطح آبخان در اثر تغییر در میزان تغذیه و تخلیه می باشد . در این میان با ابزاری چون شبیه سازها می توان با دقت قابل قبولی شرایطی مشابه آنچه در طبیعت موجود است را بوجود آورده و به نتایج رضایت بخشی دست یافت . استفاده از معادلات ریاضی جهت حل دقیق روابط هیدرولیکی آبخانها، در مدل نمودن آبخانهای پیچیده بسیار وقت گیر می باشد . این موضوع در هنگام استفاده از مدلهای بهینه ساز نظیر GA که در آن مدل هیدرولیکی به دفعات اجرا می شود قابل درک است .
هدف از انجام این تحقیق مقایسه عملکرد مدل شبیه ساز کریجینگ و مدل هیدرولیکی PMWIN در پیش بینی تغییرات سطح آبخان ناشی از تغییرات در میزان تغذیه و تخلیه می باشد . مدل های کریجینگ بکار رفته در انواع خطی، گوسی، اکسپونانسیلی،کروی و … می باشند . نتایج نشان می دهد که استفاده از مدل کریجینگ نوع گوسی، دقت بیشتری درتخمین تغییرات در سطح آبخان در اثر تغییر در مقادیر تغذیه و تخلیه دارد .