سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عزیز آفرینش – مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد ‐ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
علی رضا پاک نژاد – مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد ‐ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
مهدی زیره زاده – مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد ‐ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

این تحقیق در سال های زراعی ۸۰-۱۳۷۹ در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد ‐ دزفول و در قالب بلوک های کامل تصادفی ، در چهارتکرار اجرا شد . نه هیبرید امیدبخش ذرت شیرین همراه با هیبرید شاهد KSC403 مجموعًا ده تیمار در آن وجود داشت. صفات ،(Anthesis – Silking Interval) تعداد دانه در ردیف بلال ، تعداد ردیف دانه ، عمق دانه ، عملکرد بلال اندازه گیری و در هر سال تجزیه واریانس ساده و در پایان تجزیه واریانس مر کب شد . بر اساس نتایج بین هیبرید ها از لحاظ صفات ASI، تعداد دانه در ردیف ، تعداد ردیف دانه ، عمق دانه اختلاف معنی داری وجود نداشت . اما از لحاظ عملکرد بلال اختلاف معنی دار وجود داشت و ژنوتیپ ها ی KSC417 با متوسط عملکرد بلال ۱۰/۷۷ و KSC409 با ۱۰/۳۶ تن در هکتار از سایر ژنوتیپ ها و هیبرید شاهد KSC 403 با متوسط عملکرد بلال ۹/۴۲ تن در هکتار برتر بودند.