سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی پناهیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
خسرو ادلو بیوک – کارشناس ارشد منابع طبیعی
احمد توبه – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی,
امیر اصلان حسین زاده – کارشناس ارشد مرک تحقیقات اردبیل

چکیده:

ارقام مختلف سیب زمینی معمو ً لا عکس العمل های متفاوتی بسته به عوامل گیاهی ، عوامل محیطی واقلیمی از خود نشان می دهند . در بین آن ها نیز نوع رقم بسته به داشتن صفات وروند تغییرات می توان د درعملکرد نهایی نقش به سزایی داشته باشد برای ارزیابی ومقایسه ارقام مختلف و پیدا کردن سازگارترین رقم که از اهداف مهم به زراعی وبه نژادی است طرحی بر روی ١٤ رقم و ٤ کلون موجود در سال زراعی ٨٢ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل (روستای آلاروق ) انجام شد که به صورت بلوک های کامل تصادفی با فاکتور ارقام مختلف سیب زمینی مشتمل بر ١٨ تیمار در ٤ تکرار اجرا شد . صفات مشخص شده در بر داشت نهایی مورد ارزیابی قرار گرفت مجموع ١٨ تیمار در ارتباط با صفات مورد بررسی در کلاس هایی گرو بندی شد . سه گروهارقام پر محصول یا برتر – ارقام متوسط و گروه سوم ارقام با عملکرد پایین. صفات نسبت اندام های هوایی به ریشه S/R، شاخص برداشت ، میانگین قطر غده ، وزن خشک غده ، عملکرد غده ، تعداد غده و وزن میانگین غده بود . با توجه به جداول مقایسات میانگین در برداشت نهایی اثرات اصلی ارقام ومنحنی های مربوط به علت زیاد بودن تیمارها وصفات با استفاده از گروهبندی کلاستر ارقام از نظر عملکرد غده وسایر صفات در سه کلاس برتر شامل ارقام Arinda,Granula,Aozonia,Satina,Milva کلاس دوم (متوسط) ٨ رقم ، D79 Sante,Arinada,Agria,Almera,Sonate,Bolesta, Carlena وگروه سوم که نسبت به دو گروه کمترین عملکرد را داشت شامل p×H22 ، P×H13,Marodona,p×H30,P×H17 و بودند. در بین ارقام پر محصول Milva, Satina, Geranola دارای بیشترین عملکرد وصفات مرتبط با عملکرد بودند ودر ارقام متوسط ارقام مثل Garlena, Sonate دارای بیشترین عملکرد ودر گروه سوم P×H22 بیشترین عملکرد را دارا بودند.