سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حسین غفاری خلیق – کارشناس ارشد موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
احمد موسی پور گرجی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

این طرح با تعداد ۱۲ لاین و رقم بهمراه دو شاهد ( گوهر و پرتو) جمعاً ۱۴ لاین و رقم در یک طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار در دو سال ( ۱۳۸۲ – ۱۳۸۳ ) و در دو منطقه مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند.تجزیه و تحلیل آماری روی محصول دانه و اجزاء عملکرد در مجموع دو سال و در دو منطقه مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل آماری روی محصول دانه و اجزاء عملکرد در مجموع دو سال و در دو منطقه نتایج ذیل را نشان داد:۱- بالاترین عملکرد را لاین ۱۶-۶-۱ با عملکرد ۱۵۶۴/۷۸کیلو گرم درهکتار نسبت به شاهد نشان دادکه میتوان به عنوان یک رقم جدید برای کشور معرفی کرد. ۲- بالاترین وزن صد دانه را لاین VC-1973-A با ۷/۱۵ گرم نشان داد۳- بالاترین تعداد بذر در غلاف را رقم گوهر با تعداد ۱۰/۱۴ بذر نشان داد.۴- بالاترین تعداد غلاف در بوته را لاین PUSA-9173تعداد ۸۰/۷۳ نشان داد.