سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدمحمد لنگری – اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
حمید حاتمی – اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

چکیده:

به منظور مقایسه کشت نشایی (گلدانی) پنبه با کشت مستقیم بذر ، آزمایشی بصورت فا کتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال ١٣٨٠ در مزرعه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد به اجرا در آمد . فا کتورهای آزمایش شامل رقم در د و سطح (مهر و ورامین ) و نوع کاشت در چهار سطح (کشت نشاءهای ۴۰، ۳۰ و ۲۰ روزه و کشت مستقیم بذر ) بود. نتایج نشان داد که در رقم مهر نسبت به رقم ورامین تعداد غوزه باز و عملکرد وش در چین اول بیشتری و نیز تعداد غوزه رسیده بیشتری ولی وزن غوزه کمتر بود . زودرسی رقم مهرنیز از رقم ورامین بیشتر بو د . نتایج نشان داد که عملکرد کل وش رقم مهر تفاوت معنی داری را با رقم ورامین ندارد . علاوه بر آن مشخص شد که تعداد غوزه باز و عملکرد وش درچین اول و نیز زودرسی محصول در کشت نشایی بیشتر از کشت مستقیم بذر بوده است . البته ، تعداد غوزه رسیده و عملکرد کل وش در نشای ٤٠ روزه بطور معنی داری بیشتر از کشت مستقیم بذر بدست آمد.تاثیر رقم و نوع کشت بر سایر خصوصیات زراعی نظیر ارتفاع بوته تعداد کل غوزه در بوته تعداد دانه در غوزه، وزن صددانه و عملکرد وش در چین دوم معنی دار نشد.