سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علیرضا مولائی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری
حسین غفاری خلیق – مؤسس ه تحقیقات اصلاح و تهی ه نهال و بذر کرج

چکیده:

در برنامه‌های اصلاحی معرفی رقم، بررسی لاین‌های امید بخش و انتخاب بهترین آن‌ها به منظور افزایش تولید در واحد سطح ضروری می‌باشد. هدف از این تحقیق انتخاب لاین‌ها و ارقامی از لوبیا سفید بود که از نظر عملکرد دانه و برخی خصوصیات نظیر بازارپسندی (رنگ و اندازه بذر) برتر بوده و به منطقه لردگان سازگار باشند. ۱۲ ژنوتیپ (لاین و رقم) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکراردر سال های ۸۳-۱۳۸۲ کشت شدند و از نظر صفات عملکرد دانه، اجزای عملکرد دانه، تیپ بوته، روز از کاشت تا گلدهی و روز از کاشت تا رسیدگی (به هنگام برداشت) بررسی شدند و بهترین آن‌ها در مقایسه با شاهدها (لوبیا سفیدرقم دانشکده و لاین ۱۱۸۰۵) گزینش شدند. نتایج نشان داد در مجموع دو سال آزمایش، دو لاین Kara casehiro و Goynok 98 به ترتیب با متوسط عملکرد ۴۲۸۲ و ۳۴۳۵ کیلوگرمدر هکتار مطلوب می‌باشند. بعلاوه لاین Goynok 98 از بازار پسندی بسیار خوبی برخوردار بود.