سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسین غفاری خلیق – کارشناس ارشد موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
احمد موسی پور گرجی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

این طرح با تعداد ۱۰ لاین لوبیا سفید بهمراه دو شاهد لوبیا سفید رقم دانشکده ولاین۱۱۸۰۵ جمعاً‌۱۲ لاین و رقم در یک طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار و در سه منطقه ( زنجان – لردگان-اقلید) در سالهای ۱۳۸۲و۱۳۸۳ به اجرا در آمد که در نتیجه لاین ۷۴Emerson با عملکرد ۳/۷۵۷ تن درهکتار در زنجان و لاینKarakasehiro با عملکرد ۴/۲۸۱ تن درهکتار درلردگان و لاین Julesباعملکرد ۲/۵۷ تن درهکتار در اقلید بالاترین عملکرد را نشان دادند. نتایج تجزیه واریانس مرکب برای اثرات اصلی و متقابل عبارتند از :اثرات سال معنی دار شده است. اثرات رقم معنی دار شده است. اثرات مکان معنی دار شده است.اثرات متقابل سال ×رقم × مکان معنی دار شده است. اثرات متقابل سال × رقم معنی دار نشده است. اثرات متقابل رفم × مکان معنی دار شده است. در مجموع سه مکان ودوسال، رقم Jules با عملکرد ۳/۱۶۸ تن درهکتار بالاترین عملکرد را نشان داد. -ضرایب همبستگی نشان دادند که بین عملکرد محصول دانه باوزن صددانه(۰/۳۲) ،تعداد غلاف دربوته(۰/۰۳)، وارتفاع بوته (۰/۲۲) همبستگی مثبت و معنی دارایدرسطح۵%وجود داشته است .