سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

عبدالمحمد محنت کش – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری
هادی اسدی رحمانی – عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

سطح زیر کشت جهانی لوبیا حدود ۲۴ میلیون هکتار و متوسط عملکرد آن حدود ۵۰۰ کیلوگرم در هکتار است (۱) این گیاه قادر است بخش عمده ای از نیاز ازتی خود را از طریق همزیستی با باکتری ریزوبیوم تأمین نماید . این سیستم همزیستی لگوم ها در دنیا سالانه حدود ۸۰ میلیون تن ازت ملکولی را تثبیت می نماید (۳) البته عوامل محیطی، وجود باکتری های بومی و کاربرد بیش از حد ازت نقش مهمی دارند (۲ و ۴) در بسیاری از خاک های زیر کشت لوبیا یا جمعیت این باکتری کافی نیست و یا توانایی تثبیت را ندارد، به همین دلیل در اکثر کشورهای دنیا از مایه تلقیحیزوبیومی در جهت تثبیت بیولوژیک ازت استفاده شده و از مصرف بیش از حد کودهای ازتی می کاهند . این آزمایش با هدف بررسی و مقایسه مایه تلقیح سویههای مختلف ریزوبیوم، مصرف کودهای ازتی و ریزوبیوم بومی خاک در تأمین ازت مورد نیاز گیاه لوبیا اجرا گردید