سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمود خدام‌باشی – استادیار دانشگاه شهرکرد
کرامت ربیعی – دانشجوی دکتری اصلاح نباتات دانشگاه شهرکرد

چکیده:

به منظور مقایسه عملکرد ۱۰ رقم لوبیا در منطقه شهرکرد، آزمایش‌هایی طی سالهای ۸۲-۱۳۸۰ در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. نتایج حاصل از بررسی نشان داد که اولاً ارقام از نظر عملکرد تفاوت معنی‌داری داشتند. ثانیاً عملکرد هر یک از ارقام طی سالهای مختلف متفاوت بود. اثر متقابل رقم×سال معنی‌دار نشد و در نتیجه روند افزایش یا کاهش عملکرد دانه کلیه ارقام طی سالهای مختلف یکسان بود. رقم Jules با میانگین سه ساله ۴۰۳۳ کیلوگرم در هکتار بیشترین و رقم ۱۱۸۰۵ با میانگین سه ساله ۲۲۰۸ کمترین مقدار عملکرد دانه را داشتند. کلیه ارقام مورد بررسی در سال ۱۳۸۲ بیشترین و در سال ۱۳۸۱ کمترین مقدار عملکرد دانه را تولید کردند. با توجه به نتایج بررسی ۳ ساله می‌توان رقم Jules را به عنوان رقمی با عملکرد بالا و پایدار برای منطقه پیشنهاد نمود.