سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پیمان زمانی – محققین مرکز تحقیقات و آموزش توتون تیرتاش
رامین مصباح – محققین مرکز تحقیقات و آموزش توتون تیرتاش
نقی حسین زاده فشالمی – محققین مرکز تحقیقات و آموزش توتون تیرتاش
عبدالرحیم مهدوی – محققین مرکز تحقیقات و آموزش توتون تیرتاش

چکیده:

به منظورارزیابی عملکرد کمی و کیفی و انتخاب یک یا چند رقم توتون مناسب، بذر ۱۲ رقم توتون نرعقیم بارلی به همراه رقم بارلی ۲۱ (رقم شاهد) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۱۳ تیمار و ۳ تکرار در مزرعه آزمایشی مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش مازندران به مدت دو سال زراعی (۱۳۸۶- ۱۳۸۵) مورد مقایسه قرار گرفتند . براساس نتایج تجزیه واریانس مرکب، بین ارقام از نظر صفات عملکرد برگ سبز و عمل آوری شده، قیمت ۱ کیلوگرم توتون، درآمد ریالی در هکتار، عرض برگ، تعداد برگ، روز تا گلدهی و درصد نیکوتین در سطح احتمال ۱% و برای صفات طول برگ و ارتفاع بوته در سطح احتمال ۵% اختلاف معنی داری وجود داشت. بین ارقام از نظر درصد قند اختلاف معنی دار دیده نشد. مقایسه میانگین حاصل از دو سال نشان داد ارقام KY907 ،HB4105p ،NC6 ،HB4124p ،NC7 بالاترین مقدار عملکرد برگ توتون عمل آوری شده را داشتند. براساس صفت درآمد ریالی در هکتار(قیمت ۱ کیلو × عملکرد) ارقام HB4105 p ، NC7، ۰۳FZ13 بیشترین درآمد ریالی در هکتار را دارا بودند، لذا به عنوان ارقام برتر در این تحقیق شناخته شدند. کمترین عملکرد برگ توتون عمل آوری شده و درآمد ریالی در هکتار متعلق به رقم شاهد (بارلی ۲۱ ) بود.