سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

خدایار جوانی – شرکت خدمات مهندسی برق ( مشانیر )
حمید لسانی – دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

این مقاله مدل هفرن فیلیپس سیستم قدرت با حضورUPFC برای بررسی پایداری نوسانهای سیستم قدرتبدست می آورد، همچنین نشان می دهد که تنظیم کننده ولتاژDC میرائی سیستم قدرت را تضعیف می کند . در ادامه تاثیرپایدارساز مبتنی بر UPFC و PSS بر مد نوسانی را با هم مقایسه کرده و نشان می دهیم که عملکرد پایدارساز با تغییر ساختار شبکه و شرایط شبکه تغییر می کند و عملکرد PSSبه پارامترهای ژنراتوری که روی آن نصب است بستگی دارد و همچنین عملکردپایدارساز مبتنی بر UPFC به پارامترهای کلیه ژنراتورهای شبکه بستگی دارد . در ادامه تاثیر نصب UPFC بر میرایی نوسانات دینامیکی در یک سیستم سه ماشینه، در حالتهایی که کنترل کننده های تنظیم UPFC و عبور توان به AC ، تنظیم ولتاژ DCولتاژ اعمال شده است را با هم مقایسه می کنیم . نتایج شبیه سازیها نشان می دهد که با اعمال کنترل کننده تنظیم ولتاژ DCمیرایی نوسانات کم شده است و حتی در بعضی مواقع منفی می شود که برای خنثی نمودن این اثر پایدارساز مبتنی برUPFC طراحی و به سیستم اعمال می کنیم و در حالتدیگر PSS را جایابی و تنظیم کرده و به سیستم اعمال می کنیم و عملکرد آن را بررسی وبا حالتهای قبل با استفاده از روش آنالیز مقادیر ویژه و شبیه سازی غیر خطی مقایسهمی کنیم نتایج حاصله نشان می دهد که میرائی مد بین ناحیه ای سیستم با اعمال پایدارساز مبتنی بر UPFC به مقدار مطلوب تری نسبت به PSS افزایش مییابد