سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حامد چهارسوقی امین – اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
فرزاد بابائی – اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
عباس ملکی – اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده:

به منظور بررسی تغییرات عملکرد و واکنش ژنوتیپ های مختلف گندم نان نسبت به تنش خشکی آزم ایشی در سال زراعی ۸۵-۱۳۸۴ در مزرعه تحقیقاتی واقع در منطقه صالح آباد از توابع استان ایلام اجرا شد . ۵ ژنوتیپ گندم شامل ارقام چمران، اترک، زاگرس، کوهدشت و چناب از ارقام متداول منطقه، در دو آزمایش جداگانه در شرایط آبیاری و تنش خشکی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و در سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند شاخص های حساسیت و تحمل به خشکی نظیر SSI، MP، GMP، STI،TOL بر مبنای عملکرد ژنوتیپ ها در شرایط تنش و بدون تنش محاسبه شدند . شاخص های دارای همبستگی مثبت و معنی دار با عملکرد دانه به عنوان معیار گزینش ژنوتیپ های متحمل به خشکی با پتانسیل عملکرد بالا انتخاب گردیدند از این نظر شاخص های MP، GMP،STI بیشترین همبستگی را با یکدیگر و با عملکرد دانه در هر دو شرایط داشتند. ارقام زاگرس و چمران، بر مبنای این شاخص ها، متحمل ترین و ارقام اترک و چناب در برابر تنش خشکی حساسیت بالائی نشان دادند.