سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا صادق نژاد – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

چکیده:

خاک ورزی باایجاد محیطی مناسب جهت استقرار بذر در خا ک و بهبود شرایط فیز یکی اطراف بذرزمینه های لازم برای جوانه زنی و خروج گیاهچه را از زمین فراهم می کند و به دنبال آن مراقبت ها ی زراعی درطول دوره رشد باعث استقرار بوته های باقیمانده ودرنهایت عملکرد محصول و ایجاد درآمد اقتصادی می گردد.محاسبه هزینه ها و درآمدها برای هر یک ازعملیات های خاک ورزی، کاشت، داشت و برداشت سود آوری این محصول راتعیین می کند. به همین منظور چندروش خاک ورزی با استفاده از ادوات خاک ورزی موجود برای انتخاب مطلوب ترین واقتصادی ترین نوع عملیات خاک ورزی مورد مقایسه قرار گرفت .تیمار های انتخابی به ترتیب زیردرنظر گرفتهشدند.خاک ورزی تقریبا عمیق – خاک ورزی مرسوم – خاک ورزی سطحی– کم خاک ورزی– حداقل خاک ورزی. نتایج بدست آمده نیتروژن تجزیه واریانس پارامترهای اندازه گیری شده اختلاف معنی داری را بین تیمار های خاک ورزی نشان نداد .میانگین عملکرد به ترتیب نوع عملیات خاک ورزی ذکرشده، ۲۴۴۴، ۲۶۹۵، ۲۶۶۵، ۲۳۰۰ و ۲۶۰۶ کیلوگرم در هکتاربودند و درآمد خالص حدود ۷۲۵۰، ۸۲۰۰، ۸۲۴۰، ۶۹۱۰ و ۸۰۷۰ هزارریال درهرهکتار محاسبه شد .به منظوربررسی بازده زمانی ادوات خاک ورزی که قابلیت کاربری آن ها را در یک سطح و زمان مشخص تعیین میکند ظرفیت مزرعه ادوات نیز اندازه گیری شده که میانگین آن به ترتیب ۰/۳۷، ۰/۵۴، ۱/۲۶، ۱/۰۸ و ۲/۱۰ هکتاردرهرساعت برای شخم عمیق و نیمه عمیق گاوآهن برگرداندار ، گاوآهن قلمی ، فاروئرودیسک بدست آمد .عدم معنی داری نتایج فوق تاکید می کند که درهنگام تاخیر دربرداشت محصولات تابستانه و محدودیت زمان برای آماده سازی بستر بذر در کشت پاییزه کلز ا، روش های خاک ورزی حفاظتی و یاسطحی ، قابلیت جایگزینی به جای روش خا کورزی مرسوم را بدون تغییرات کلی درآمد دارند.