سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین صباحی – دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه تربیت مدرس،
امیر قلاوند – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در یک طرح دو ساله ، تاثیر مصرف کود شیمیایی و تلفیق آن با کود آلی بر خصوصیات شیمیایی خا ک و عملکرد کلزا در ایستگاه تحقیقاتی امیرکلا واقع در زیرآب سوادکوه مورد مطالعه قرار گرفت . تیمار های کودی شامل : ۰، ۵۰، ۱۰۰، ۵۰ (مقدار اپتیمم کود) و ٢٠٠ کیلوگرم نیتروژن از منبع اوره (F0 تا F4) و ۱۵۰kg N ha^-1 از منبع اوره + ۵۰kg N ha^-1 از منبع کود دامی (MF1) و ۱۰۰kg N ha^-1 از منبع اوره + ۵۰kg N ha^-1 از منبع کود دامی (MF2) و ۵۰kg N ha^-1 از منبع اوره+ ۱۰۰kg N ha^-1 از منبع کود دامی (MF3) و ۱۵۰kg N ha^-1 از منبع کود دامی (M) . تمام تیمار های شیمیایی کود فسفر و پتاسیم به ترتیب بمیزان ۲۵ و ۵۰ کیلوگرم بر هکتار دریافت کردند. در سال اول ، اختلافی بین عملکرد کلزا در سه سیستم تلفیقی ، آلی کامل و شیمیایی مشاهده نشد ولی در سال دوم تیمار های تلفیقی وآلی بطور معنی داری عملکرد بیشتری از تیمار های ش یمیایی تولید کردند. در تیمار M بعداز دو سال کشت کلزا، میزان فسفر قابل دسترس خا ک دو برابر تیمار ١٠٠% شیمیایی بود . کربن آلی خا ک در سیستم های شیمیایی ١٢ % و در سیستم های تلفیقی ٣٥ % افزایش یافت . میزان نیترو ژن کل هم روندی مشابه ماده آلی داشت به طوری که ضریب همبستگی این دو بسیار معنی دار (R^2=0.93) شد. مصرف کود دامی ، قابلیت دسترسی عناصر مس، روی، آهن و منگنز را در خا ک نسبت به سیستم شیمیایی افزایشنداد.