سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد جعفر بحرانی – دانشیار بخش زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
سید عبدالرضا کاظمینی – مربی بخش زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده:

به منظور تعیین عملکرد کل ماده خشک و ترکیب گونه ای چند گونه از بقولات و گندمیان علوفه ای به صورت خالص و مخلوط آزمایشی به صورت بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال های ١٣٨٠ و ١٣٨١ در مر کز تحقیقات کشاورزی کوشکک دانشگاه شیراز انجام گرفت. تیمارها شامل کشت یونجه ،(Medicago sativa L. ) شبدر قرمز ،(Trifolium pratense L. ) ، علف باغ (Dactylis glomerata L.) ، جارو علفی نازک ،(Bromus inermis L. )، علف بره نی مانند (Festuca arundinceae Schreb) به صورت خالص و یونجه -علف باغ، یونجه -جارو علفی ناز ک، یونجه ‐علف بره نی مانند، شبدر قرمز-علف باغ، شبدر قرمز -جارو علفی ناز ک و شبدر قرمز -علف بره نی مانند به صورت مخلوط بودند . نتایج نشان داد که یونجه و مخلو ط های آن با گندمیان علوفه ای درهر دوسال دارای بالاترین عملکرد کل ماده خشک هستند و با تیمار های گروه شبدر قرمز و مخلوط های آن تفاوت معنی داری دارند. در تیمار های یونجه و مخلوط های آن بالاترین عملکرد کل ماده خشک به یونجه ‐جارو علفی ناز ک( ٣٦٠٣ گرم در متر مربع ) و یونجه‐علف بره نی مانند (۳۴۸۵/۴ گرم در متر مربع ) در سال دوم مربوط بودند . عملکردهای کل ماده خشک در سال دوم استقرار گیاهان بیشتر از سال اول بود . بطور کلی، شرکت گندمیان علوف های سبب بهبودعملکرد تجمعی مخلوط ها، به و یژه در سال دوم استقرار شد . قدرت رشد، نمو شبدر قرمز در رقابت با گندمیان علوفه ای کمتر از یونجه بود . درصد تر کیب گونه ای هم جارو علفی نا زک وهم فستو ک پا بلند در حالت مخلوط با یونجه کم بود، ولی در مخلوط با شبدر قرمز درصد ترکیب گونه ای آن ها افزایش یافت. علف باغ در مخلوط ها از قدرت رقابت ضعیف تری نسبت به جارو علفی ناز ک و علف بره نی مانند در هر دو سال برخوردار بود و به نظر نمی رسد که بتواند در مخلوط با یونجه در شرایط منطقه رقابت کند. ولی، در مخلوط با شبدر قرمز در سال دوم بخش عمده ای از علوفه را تش کیل می داد. جالب اینکه در کشت مخلوط شبدر قرمز ‐جارو علفی نازک، یونجه به عنوان گیاه غالب و در کشت مخلوط یونجه‐جارو علفی نازک، جارو علفی نازک به عنوان گیاه غالب شناخته شد . در مجموع، مخلو ط های علوفه یونجه ‐جارو علفی ناز کو یونجه ‐علف بره نی مانند عمل کرد کل ماده خشک بیشتریدر هر دو سال تولید کردند و به نظر م ی رسد در بلند مدت بهتر بتوانند در شرایط منطقه دوام بیاورند.