سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

قباد شعبانی – کارشناس ارشد زراعت استانداری کرمانشاه
محمد رضا چایی چی – کارشناس ارشد زراعت استانداری کرمانشاه
علیرضا قهرمانی – کارشناس ارشد زراعت استانداری کرمانشاه
قدیر محمدی – کارشناس ارشد زراعت استانداری کرمانشاه

چکیده:

به منظور تعیین تاثیر کشت مخلوط یونجه یکساله Medicago scutellata cv. Robinson با جو والفجر Hordeum vulgare L بر عملکرد کمی و کیفی علوفه در مقایسه با کشت خالص آنها ، آزمایشی با طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در دو محل دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان در خرم آباد و کنگاور کرمانشاه در سال زراعی ۸۳-۱۳۸۲ در شرایط دیم به گذاشته شد . تیمارهای آزمایشی شامل ترکیب های مختلف کشت مخلوط افزایشی یونجه یکساله و جو بودند. یونجه یکساله بر اساس ۲۰ وجو بر اساس ۱۴۰ کیلوگرم بذر در هکتار کشت شدند. برداشت علوفه یونجه یکساله و جو در مرحله آغاز گلدهی یونجه یکساله از محل گره سوم ساقه انجام شد . پس از رشد مجدد و تکمیل دوره رشد ، کل علوفه به صورت کف بر برداشت شد. نتایج حاصله نشان داد که در مجموع ترکیب های ۱۰۰ درصد یونجه یکساله و ۱۰۰ درصد جو و ۷۵ درصد یونجه یکساله و ۱۰۰ درصد جو به صورت یک ردیف در میان به ترتیب با ۱۹۰۶/۸ و ۱۸۷۰/۸ کیلوگرم علوفه خشک در هکتار و نسبت برابری زمین ۱/۸۴ و ۱/۸۵ و عملکرد پروتئین ۳۱۹/۰۸ و ۲۶۹/۷ کیلوگرم در هکتار، نسبت به سایر ترکیب های کشت برتری د اشتند. در مجموع عملکرد و کیفیت علوفه تولیدی در خرم آباد به علت شرایط مناسب تر اقلیمی نسبت به کنگاور برتری داشت.