سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
شهروز غایب زاده – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی
مهرداد محرم زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه
هادی زمانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی
فرزاد یوسفی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی

چکیده:
هدف از این تحقیق بررسی و مقایسه عوامل مؤثر بر رضایت شغلی اعضای هیئت علمی مرد و زن از دیدگاه استادان ذیربط در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی بود. روش تحقیق مورد استفاده روش تحقیق زمینه ای است جامعه آماری کلیه اعضای هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی می باشند. نمونه مورد بررسی ۳۰ نفر از اعضای هیئت علمی قابل دسترس می باشند . روش جمع آوری اطلاعات به وسیله دو پرسشنامه انجام شده است که براساس مقیاس لیکرت درجه بندی شده اند . برای دسته بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از روش های آماری توصیفی (فراوانی، درصد، نمودار) و آمار استنباطی (T مستقل و ضریب همبستگی پیرسون) استفاده گردید. براساس یافته های تحقیق مشخص گردید نحوه مدیریت در رضایت شغلی بطور نسبی در استادان زن بیشتر از استادان مرد می باشد و با استفاده از ضریب همبستگی مشاهده شد که بین رضایت و حقوق در استادان زن و استادان مرد رابطه معناداری وجود ندارد و عمده ترین پیشنهادهای حاصل از تحقیق عبارتند از: تعمیم دادن موضوع پژوهش به عوامل مؤثر دیگر در رضایت شغلی، گسترده کردن دامنه تحقیق پیرامون موضوع این پژوهش، توجه به نحوه مدیریت و نوع آن در جلب رضایت شغلی