سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد سعید مقدسی –
سیدمحمدرضا علوی مقدم –
رضا مکنون –
عبدالرضا مقدسی –

چکیده:

نیترات از مهمترین آلاینده های جهانی منابع آب آشامیدنی می باشد، طبق استانداردهای جهان، غلظت حداکثر نیترات در آب آشامیدنی ۱۰ میلی گرم در لیتر (براساس واحد نیتروژن ) است. مصرف آب با غلظت بالای نیترات اثرات بسیار نامطلوبی بر سلامت انسان و سایر موجودات زنده دارد. امروزه در اکثر کشورهای دنیا قسمت عمده آب آشامیدنی مناطق شهری از منابع زیرزمینی تأمین می شود، از طرفی در گزارشهای آلودگیهای زیست محیطی منتشر شده کیفیت این منابع به علت ورود روزافزون آلاینده های متنوع از جمله نیترات پائین آمده است . در ایران نیز در اغلب شهرها مسئله آلودگی نیتراتی مشاهده شده است. هدف از این تحقیق تعیین میزان آلودگی شبکه توزیع آب شرب در مناطق مختلف شهر اراک به نیترات و مقایسه آن با حداکثر غلظت مجاز استاندارد ایران و سایر استانداردهای معتبر جهانی آب آشامیدنی می باشد. در مرحله اول شهر اراک به پنج منطقه (شرقی، غربی، مرکزی، شمالی و جنوبی) تقسیم و نمونه برداری از شبکه توزیع آب شرب هر یک از مناطق در شش ماه (فصول زمستان و بهار) انجام شده و غلظت نیترات نمونه ها به روش اسپکترو فتومتری اندازه گیری شد. تحقیقات اولیه نشان می دهد که حداکثر غلظت یون نیترات در قسمتهای غربی شهر مشاهده شده است که این مقدار تقریباً به مقدار دو بابر رقم استاندارد رسیده است. غلظت حداقل در دو شهرک جدیدالتاسیس در منتهی الیه شرقی شهر مشاهده شده است و غلظت یون نیترات در بخشهای مرکزی شهر با کل میانگین غلظت اندازه گیری شده در دو فصل (۱۲/۹۱ میلی گرم بر لیتر) همخوانی دارد.