سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدحسن احمدیان – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
مهرداد صفایی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
بهنوش جعفری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده:

این تحیق به منظور بررسی مقایسه نقش کاربری های مختلف و کلاس های شیب در تولید فرسایش خاک (فرسایش سطحی و شیاری) در حوزه آبخیز کسیلیان به اجرا در آمد. حوزه کسیلیان دارای ۱۰۰۰ هکتار دیم زاد، ۸۷۸ هکتار دیم زار رها شده، ۶۹۰ هکتار مرتع، ۳۴۸۰ هکتار جنگل، ۲۳۴ هکتار مناطق مسکونی و ۴۴۰ هکتار راه ها با مساحت کل ۶۷۲۲ هکتار می باشد. این تحقیق به صورت طرح آزمایشی کرت های خرد شده با سه تیمار اصلی کلاس شیب ۹، ۲۵ و ۴۵ درصد و چهار تیمار فرعی کاربری اراضی مرتعی دیم زار رها شده، دیم زار، جنگل با سه تکرار در هر تیمار آزمایشی به مدت ۵ سال با ۳۰ واحد آزمایشی دارای آمار به انجام رسید. پلات ها به ابعاد ۱/۸۳ ضربدر ۲۲/۱ متر در کاربری های مرتعی، دیم زار، دیم زار رها شده و پارسل ها به مساحت ۱۰۲ متر مربع در عرصع جنگلی که به یک مخزن جمع آوری رسوب وصل می شود و به صورت ماهیانه میزان فرسایش تولیدی بر حسب گرم اندازه گیری شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نشان داد. به طوری که فرسایش سطحی و شیاری دامنه ها در دیم زار ۷۵/۰، در دیم زار رها شده ۰/۴۷۰ در مرتع ۰/۲۹ و در جنگل ۰/۱۱ تن در هکتار در سال محاسبه گردید.