سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی قنات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید حیدری زاده – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

چکیده:

از فرمولهای مختلف تعیین میزان تبادل جریانآب سفره و قنات در محل تغذیه (تره کار) و در محل نشت (خشکه کار) بطور جداگانه استفاده می شود.در اینجا فرمولهای معروف در تغذیه یا زهکشی (DF، ارنست ، میلس و…) و در نشت یا نفوذ (موسکات، مورل سیتو، …) مورد استفاده و مقایسه قرار گرفته اند. این فرمولها در هر دو حالت زهکش ونشت توسعه داد ه شده اند بطوریکه قادر به استفاده از فرمولهای فوق هم در حالت تره کامپیوتر رو هم در حالت خشکه کار قنات باشند. نتایج مدل های فوق با نتایج شبیه سازی الکتریکی مورد مقایسه قرار گرفته اند. بهترین پاسخدر هر دو قسمت تره کار وخشکه کار بوسیله فرمولهای میلس و ارنست بدست امده است.