سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدسعید اسلامیان – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان
یاسین سروش – دانشجوی مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

زمان تمرکز مدت زمانی است که آب لازم دارد تا ا ز دورترین نقطه حوزه به خروجی برسد. با شناخت اهمیت زمان تمرکز در طراحی و ارزیابی هیدرولوژیک محققین فرمولهای زیادی جهت براورد زمان تمرکز پیشنهاد کرده اند که بیشینه این روابط براسا س اطلاعات محدودی بوده ودر مناطق خا صی واسنجی شده اند. لذا باید این فرمولها برای مناطق دیگر مورد ارزیابی قرار گیرند. در حال حاض ر در کشور ما طراحان بدون کوچکترین تغییری در فرموله ای تجربی آنها را جهت برآورد زمان تمرکز مورد استفاده قرار می دهند، که باعث می شود خطای محاسبه در این برآوردها خطاهای زیادتری را در محاسبه پارامترهای مورد نیاز موجب شود. ن تیجه تحقیق حاضر نشان می دهد در بین روش های برآورد زمان تمرکز روش تجزیه هیدروگراف سیلاب مطمئن ترین روش می باشد، که پیشنهاد می گردد پس از محاسبه زمان تمرکز از طریق آن به اصلاح فرموله ای تجر بی اقدام نموده و در محاسبات از این فرمول بیشترین دقت را در « کارتر » کمترین و « پاسینی » های تصحیح شده بهره گرفته شود. از بین روش های تجربی نیز محاسبه زمان تمرکز حوزه های غرب و جنوب غرب ایران دارند