سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید خوشدست – دانشجوی دکتری فرآوری مواد معدنی،عضو انجمن پژوهشگران جوان، دانشگاه ش
عباس سام – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی
زهرا منافی – کارشناس ارشد بیوهیدرومتالورژی، شرکت ملی مس ایران، امور تحقیق و توسعه

چکیده:

در این پژوهش، سویهPseudomonas aeruginosa جدا شده از محل معدن مس سرچشمه کرمان جهت تولید بیوسورفکتانت رامنولیپیدی مورد استفاده قرار گرفت. شرایط بهینه برای تکثیر و فعالیت باکتری با گرمخانهگذاری در دمای۳۷ درجه سانتی گرادو هوادهی به محیط کشت باکتری حاصل شد. نتایج نشان داد که سویه ایزوله شده در شرایط استخراج بهینه، قادر بهتولید g/l5 بیوسورفکتانت می باشد. مقایسه دادههای کشش سطحی نشان داد که فعالیت سطحی محصول رامنولیپیدی به مراتب بیشتر از کفسازهای متداول DF- 250و MIBC است. این رفتار را میتوان به حضور چندین عامل اکسیژنه در ساختار مولکولی بیوسروفکتانت و وزن مخصوص بالای آن نسبت داد. با بررسی نمودار عدد تعادل آبدوستی-آبرانی / وزن مولکولی مشخص شد که قدرت کفسازی بیوسورفکتانت بیشتر از گزینشپذیری آن است، که موجب تشکیل کف بسیار پایداری خواهد شد. هر چند که با افزایش سهم ساختار مونورامنولیپید نسبت به دیرامنولیپید گزینشپذیری بیوسورفکتانت افزایش مییابد