سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

لیلی صفائی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
حسین زینلی – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
فرزاد شنبه دستجردی – محققین مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

مطالعات فنولو ژی به بررسی تغییرات ظاهری حیاتی گیاهان در فصول مختلف می پردازد و به کمک آن می توان تغییرات فصلی و مورفولوژیکی را در گیاهان بررسی نمود . فنولوژی هر گیاه تحت تاثیر دو عامل محیط و ژنتیک است لذا برای دستیابی به عملکرد قابل قبول در هر گیاه، لازم است از فنولو ژی آن اطلاعات دقیقی در دسترس باشد . در این تحقیق به بررسی و مقایسه مراحل فنولو ژیکی دو توده رازیانه شیراز و مشهد و یک رقم ۱۱۴۸۶ اروپائی پرداخته شده است . این تحقیق طی سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ در ایستگاه تحقیقاتی شهید فزوهاصفهان به اجرا در آمد . بذور در اوایل اسفند ماه ۱۳۸۲ با ۳ تکرار کاشته شدند و پس از استقرار گیاهان فنولو ژی آن ها به صورت هفتگی مورد بررسی قرار گرفت . نتایج به دست آمده نشان داد که این سه ژنوتیپ از نظر زمان وقوع مراحل رشدی با هم متفاوتند . کوتاهترین دوره رویش مربوط به توده مشهد ( ۵۲ روز) و بیشترین دوره رویش ۸۶ روز ) می باشد و با توجه به این که آن ها در ) مربوط به رقم ۱۱۴۸۶ شرایط اقلیمی یکسانی کشت گردیدند می توان اظهار نمود که ژنتیک عامل اصلی تغییر دهنده مراحل فنولو ژیک گیاه بوده است . لذا می تواندرهر منطقه از ایران با توجه به شرایط اقلیمی خاص آن منطقه یکی از آن ها را جهت کشت و کار توصیه نمود.