سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید فرمد – معاونت برنامه ریزی شرکت توانیر ایران
پرستو نری میسا – معاونت برنامه ریزی شرکت توانیر ایران
ساعد راعی – معاونت برنامه ریزی شرکت توانیر ایران

چکیده:

در این مقاله ، دوحامل انـرژی یعنـی شـبکه انتقـال بـرق و شبکه انتقال گاز از نظـر فنـی واقتصـادی جهـت تـأمین نیـاز مصـرف کـنندگان نـهایی بـرق بــا یــکدیگر مــقایسه شـده است . حجـم انـرژی مـورد نظـر بـرای انتقـال در سـه گزینـه مـعادل ۵۰۰۰ ، ۱۰۰۰۰ و ۱۵۰۰۰ مـگاوات بـا ضریب بـار ۰/۶ معادل ۱/۵ ، ۳ و ۴/۵ میلیون متر مکعب در ساعت گاز طبیعـی و فاصله انتقال ۱۰۰۰ کیلومتر در نظر گرفته شده است . شـبکه های موجود برق وگاز کشور در نظر گرفتـه نشـده وبراسـاس مطالعات شبکه های شعاعی ، گزینه های مختلفی بـرای انتقـال برق به روش AC و DC و حالات گونـاگونی بـرای انتقـال گاز مطرح شده است و نهایتاً هزینه تأمین برق مصـرف کننـده شامل تولید برق در نیروگاه ، انتقال گاز ، انتقال بـرق و جبـران تلفات آن درهر حالت محاسبه شده اسـت . ضـمناً باتوجـه بـه شرایط اقلیمی وقیمت گاز ، آنالیز حساسیتی نیز بر روی این دو پارامتر صورت گرفته است ونهایتاً بهترین گزینه برای حـداقل نمودن هزینه تأمین برق مصرف کننده که همانا انتقال گـاز تـا نزدیک محل مصرف برق واحداث نیروگاه در آن محل اسـت ، معرفی وتعیین شده است .