سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ابوالقاسم کامکار روحانی – دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

آلودگیهای زیست محیطی از مهمترین عوامل نگران کننده بشر در دنیای متمدن و صنعتی فعلی محسوب می شوند و به همین دلیل، حفظ و پاکسازی محیط زیست از مهمترین موضوعاتی است که در دستور کار دولتها، سیاست گذاران و وضع کنندگان قوانین در کشورهای مختلف قرار گرفته است . با توجه به ترکیبات شیمیایی موجود در مواد معدنی و یا مواد شیمیایی به کار گرفته شده در فرآیند کانه آرایی مواد معدنی و همچنین آبهای سطحی موجود یا مورد استفاده در محل، اغلب این آبها به مواد شیمیایی آلوده می گردند . ضرورت استفاده از آبهای غیر آلوده و دارای کیفیت مناسب در معادن و کارخانه های کانه آرایی و همچنین هزینه نسبتاً بالای تهیه آب در اکثر مناطقی که این معادن و کارخانه ها قرار دارند، در عمده موارد ایجاب می کند که آبهای آلوده را بازیابی و پس از رفع آلودگی، مورد استفاده مجدد قرار داد. یکی ازمهمترین و بیشترین آلودگیهای از این نوع، آلودگی آبهای مزبور به مواد اسیدی است که معمولاً در اثر اکسیدشدگی پیریت موجود در باطله همراه با سنگ معدن یا عوامل دیگر حاصل می شوند . یک روش مهم برای رفع آلودگی این آبهای آلوده، استفاده از مواد یا معرفهای شیمیاییخنثی کننده این آبهاست . در این روش که روش یا سیستم فعال معروف است، مواد شیمیایی خنثی کننده pH ترکیب با آب اسیدی تا حصول به -۱ : آبهای اسیدی در عمل دو نقش اساسی ایفا می نمایند مطلوب ( در حدود ).۷ در عمل pH آب تصفیه شده در اکثر موارد بین ۸/۵ تا ۹/۵ به دست می آید . -۲ برطرف کردن مواد اسیدی از آب مزبور با استفاده از فرآیندهای خاص صنعتی . عمل خنثی سازی آبهای اسیدی در این روش، اساساً با اضافه کردن موادی به آبهای مزبور انجام می شود که در بین این مواد، آهک یکی از مهمترین آنهاست . روش دیگر رفع آلودگی آبهای آلوده، روش غیر فعال نام دارد که هرچند موضوع اصلی این مقاله راتشکیل نمی دهد، اما مختصراً به آن پرداخته می شود . در این مقاله مواد مورد استفاده جهت خنثی سازی این آبها و روشها یا فرآیندهای خاص صنعتی به کار گرفته شده برای خنثی سازی آبهای اسیدی با استفاده از مواد مزبور و درنتیجه بازیابی آبهای سالم برای استفاده مجدد به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند . در نهایت، مواد مختلف مورد استفاده برای خنثی سازی آبهای اسیدی از نقطه نظر کارایی عمل و همچنین از دید اقتصادی مقایسه گردیده اند . بر اساس این مقایسه، مواد مناسب و همچنین نوع فرآیندها برای خنثی سازی آبهای اسیدی در معادن و کارخانه های کانه آرایی ایران، به طور کلی، پیشنهاد گردیده اند