سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی اصغر سعیدی – پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ایستگاه تحقیقات اکولوژی دریای خزر نوشهر
حسینعلی رستمی – پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ایستگاه تحقیقات اکولوژی دریای خزر نوشهر
غلامرضا سالاروند – پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ایستگاه تحقیقات اکولوژی دریای خزر نوشهر
آذین زاهدی – پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ایستگاه تحقیقات اکولوژی دریای خزر نوشهر

چکیده:

شانه دار دریای خزر Mnemiopsis Leidyi یک مهاجم غیربومی آبهای سواحل حوزه جنوبی دریای خزر و شکارچی تخم و لاروکیلکا ماهیان و رقیب غذایی آنها در سالهای اخیر گزارش گردیده است. در مبارزه و کنترل M.leidyi بروش بیولوژیک در دریای سیاه از شانه دار شکارچی Beroe استفاده شد. در بررسی و شناسایی فون انگلیی و فلورمیکروبی(باکتریایی)M.leidyi از تاریخ ۳ تا ۱۹ جولای ۲۰۰۳ در اعماق ۲۰ و ۵۰ متر ۱۸ ایستگاه سواحل حوزه جنوبی دریای خزر ۲۷۸ نمونه و در ماههای جولای و اگوست ۲۰۰۳ به ترتیب ۲۲ و ۱۴ نمونه Beroe دریایی مرمره و دریای سیاه پس از نگهداری در فرمالین ۵ درصد مورد بررسی قرار گرفتند صددرصد نمونه های M.leidyi مورد بررسی از نظر فون انگلی منفی بودند امام ۸۳ درصد شانه دارBeroe دریای مرمره با شدت حداقل ۴۲۰۰ و حداکثر ۲۱۰۰۰ عدد به تریکودینا کتنوفورا آلوده بودند. ۴ نمونه دریای سیاه که از شوری های مختلف ۲۱/۶ تا ۱۲/۶ در هزار گرفته شده۷۲ درصد T.ctenophoraآلوده بودند که حداقل آلودگی در شوریهای کمتر از ۱۴/۹ در هزاربا تعداد ۱۳۰ عدد تریکودینا و حداکثر آلودگی در شوری ۲۱/۶ در هزار با تعداد ۲۶۰۰-۱۰۵۰۰ عدد تریکو دنیا ثبت گردید . در شوریهای کمتر از ۱۴/۹ در هزار تریکودنیاها دژنره شده بودند. بررسی شناسایی فلورمیکروبی (باکتریها) ۱۸ نمونه آب دریای خزر و بترتیب ۳۶ و ۹ نمونه شانه دارM.leidyi و Beroe مورد بررسی قرار گرفتند که در گروه باکتری های گرم مثبت ۹ گونه و باکتری های گرم منفی ۱۱ گونه شناسایی شد. در مقایسه بین فون انگلی شانه دار مهاجم دریای خزر M.leidyi و Beroe اختلاف معنی دار وجود دارد اما در مقایسه فلور میکروبی در برخی از انواع باکتری ها شباهت و در برخی دیگر تفاوت وجود دارد.