سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابراهیم عباسی سیه جانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
فرهاد فرح وش – استاد یاردانشگاه آزاد اسلامی
حمداله کاظمی اربط – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
آیتک صادقی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

چکیده:

به منظور بررسی اثر تنش کمبود آب بر روی عملکرد دانه و برخی از صفات سه رقم آفتابگردان، آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح پایه بلوکهای کاملاً تصادفی در سه تکرار در طی سال زراعی ۱۳۸۶ و در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز اجرا شد. تیمار تنش کمبود آب در پنج سطح ( ۲۰۰ ،۱۵۰ ،۱۰۰ ،۵۰ و ۲۵۰ میلیمتر از طشتکتبخیر کلاسA در کرتهای اصلی و سه رقم آفتابگردان (آرماویرسکی، آلستار و ایروفلور) در کرتهای فرعی قرار گرفتند نتایج آزمایش نشان داد که عملکرد دانه در آبیاری پس از ۲۰۰ ،۱۵۰ ،۱۰۰ ،۵۰ و ۲۵۰ میلیمتر تبخیر به ترتیب معادل ۴۸۶۵ ۲۴۵۰ ،۳۲۰۲ ،۳۸۱۵ و ۲۱۲۲ کیلوگرم در هکتار بود. در بین ارقام از نظر صفت عملکرد دانه رقم آرماویرسکی از عملکرد بیشتری نسبت به هیبرید آلستار برخوردار بود ولی هیبرید ایروفلور اختلاف معنیداری از نظر صفت مذکور با هیچ یک از دو رقم فوق نداشت. افزایش شدت تنش کمبود آب باعث کاهش معنی دار عملکرد دانه، درصد روغن، عملکرد روغن، وزن ۱۰۰ دانه، وزن مغز دانه، وزن پوسته و افزایش تعداد دانه پوک شد.