سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سهیلا ابراهیمی – دانشجوی دکتری گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
مهدی همایی – دانشیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

کشور ایران با اقلیمخشک و نیمهخشک افزون بر بارندگیاندک، دارای توزیعنامناسبی از آن نیز می باشد . از طرفی بخشکشاورزی، عمدهترین مصرفکنندة منابع محدود آب کشور میباشد . بنابراین اعمال مدیریت صحیح و بکارگیری شیوههای کارآمد بمنظور نگهداشت آبکافی در خاک برای بهرهبرداری بهینه از منابعمحدود آب کشورضروری است . از جمله این راهبرد ها استعمال پلیمرهای ابرجاذب میباشد که بتازگی کاربردی فراگیر در جهان یافته اند . لذا انجام بررسی و مطالعات همه جانبه در مورد رفتار آنها در محیط متخلخلخاک، اجتنابناپذیر می باشد . هدف از این پژوهش، مقایسه قابلیت نگهداشترطوبت، در حضور دو پلیمر ابرجاذب T-A 100 و T-A 200 ، در ۵ چرخة مکرر تر و خشک شدن بود