سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد شیرین – دانشجو کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز
محمد رضا عنایت – دانشجو کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز
سید عطالله سیادت – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز
قدرت اله فتحی – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز

چکیده:

به منظور ارزیابی مقایسه قدرت رویش بذر در پیش بینی درصد سبز شدن گیاهچه ذرت ، اجزا عملکرد و عملکرد نهایی ، روی ۱۱ توده بذری ذرت هیبرید سینگل کراس ۷۰۴ با قوه نامیه و قدرت های رویش مختلف در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید . توده های بذری از منطقه ساری شامل ۷ توده ( P ،O ،D ،C ،B ،A و S) و منطقه مغان شامل ۴ توده (T ،L ،M ،K) جمع آوری شده و تحت آزمون های تنش مرکب، فرسودگی و پیری تسریع شده قرار گرفته و سپس در مزرعه کشت گردیدند. نتایج حاصل از مقایسه میانگین داده ها نشان داد که بین توده های بذر ذرت در کلیه شاخص های اندازه گیری شده در مزرعه (درصد و سرعت سبز شدن و شاخص ظهور گیاهچه ) تفاوت معنی داری در سطح ۵ درصد وجود دارد. بطور کلی توده های بذری P و K دارای اختلاف معنی داری با سایر توده های بذری از لحاظ درصد و سرعت سبز گیاهچه در مزرعه و شاخص ظهور بودند . از میان توده های بذر ذرت مورد آزمایش توده P بیشترین تعداد بلال و توده K بیشترین تعداد دانه، وزن بلال و بدنبال آن بیشترین عملکرد دانه در واحد سطح را تولید کرد.