سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سامان قهقه زاده – دانشکده برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
گئورک قره پتیان – دانشکده برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله یک مدلسازی براساس مدل فیزیکی قوس الکتریکی صورت گرفته است . آنگاه با توجه به نتایج عددی شبیه سازی و براساس رابطه معروف ولتاژ جریان قوس الکتریکی مقادیر ثابت معادله قوس الکتریکی به دست آمده اند . این مدلسازی برای منابع گوناگون ولتاژ DCو AC صورت گرفته ، مقادیر به دست آمده براساس شبیه سازی به همراه نتایج به دست آمده مقایسه شده است .