سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصیب ذوالفقاری – آزمایشگاه تحقیقاتی بیوتکنولوژی، دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و
سرور جوان – آزمایشگاه تحقیقاتی بیوتکنولوژی، دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و

چکیده:

در این تح قیق به مدلهای مختلف سینتیکی رشد و تولید محصول در مورد یک گونه باکتری تولید کننده بیوسورفاکتانت پرداخته شده اس ت. مد لهای سینتیکی که برای بررسی رفتار این میکروارگانیسم در نظر گرفته شدند شامل سه مدل رشد و یک مدل تولید محصول بودند. مدل های رشد شامل مدل مونود، کونتویس و وسترهاف و مدل تولید محصول در نظر گرفته شده مدل وابسته به رشد لودکینگ میباشد. پس از برازش این مدلها با داده های تجربی پارامترهای هر یک از این معادلات بدست آمد. بهترین برازش مربوط به مدل سینتیکی کونتویس بود .